Fotos: Peter Sakreida, Bernd Freitag und Olli Theede